Z A V O D Z A

ŠPORT KOČEVJE

Dejavnosti zavoda

na področju športa

Ustanovitev zavoda za šport Občine Kočevje

Javni zavod za šport Občine Kočevje je bil ustanovljen v marcu 2006, na pobudo Občine Kočevje in Športne zveze Kočevje za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje, z namenom izvajanja nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje. Pravna osnova za delovanje Zavoda izhaja iz veljavne zakonodaje, ki ureja področje športa na nacionalnem in lokalnem nivoju.

Osnovne naloge in dolgoročni cilji delovanja Zavoda

Zavod gospodarno upravlja in vzdržuje športne objekte v lasti Občine Kočevje. S tem zagotavlja in ustvarja materialne in prostorske pogoje za to, da se s športom in rekreacijo lahko ukvarja vedno večje število občanov vseh starostnih skupin. Pri tem je prednostna naloga ustvarjanje pogojev za športno udejstvovanje otrok in mladine, takoj za njo pa pomoč in podpora uspešnim klubom za vzpodbujanje čim bolj množične in kakovostne športne dejavnosti.

Poleg upravljanja športne infrastrukture in tvornega sodelovanja pri investicijah na tem področju, Zavod s strokovnimi analizami in predlogi sooblikuje učinkovit model sofinanciranja športnih programov, ki zagotavlja uresničevanje javnega interesa – v korist vseh udeležencev v športu, tako udeležencev javnega sektorja (Občine kot soustanoviteljice in javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja) kot tudi zasebnega sektorja (Športne zveze kot druge soustanoviteljice, klubov, društev ter zasebnih izvajalcev športnih programov).

Dejavnosti zavoda

Izvajanje nalog in doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev Zavod vrši z/s:

– upravljanjem športne infrastrukture v lasti Občine Kočevje,
– upravljanjem Športne dvorane Kočevje (v lasti Republike Slovenije in Občine Kočevje),
– opravljanjem nalog za potrebe izvajanja Letnega programa športa,
– opravljanjem nalog strokovnega servisa (analitično, raziskovalno in svetovalno delo
na področju športa),
– izvajanjem dejavnosti javne službe na področju športa v zavodih VIZ,
– kandidiranjem na razpisih za sofinanciranje športnih programov in investicij v
športne objekte,
– usklajevanjem in vzpostavljanjem partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike za področje športa in izvajalci športnih programov,
– urejanjem kadrovskih in drugih splošnih zadev Zavoda,
– delovanjem organov Zavoda (Svet Zavoda, Strokovni svet Zavoda).

Podpora izvedbe sofinanciranja izvajalcev LPŠ s strani Občine Kočevje

Zavod pripravi predlog Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kočevje in njegovih kasnejših sprememb ali dopolnitev; pravilnik vsebuje pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih na podlagi Zakona o športu in usmeritev Nacionalnega programa športa zagotavlja Občina Kočevje; predlog pravilnika obravnava in sprejme Občinski svet
• analizira učinke razdelitve sredstev v preteklih obdobjih in Občinski upravi posreduje predlog o višini proračunskih sredstev za naslednje leto pripravi predlog Letnega programa športa (obravnava in sprejme ga Občinski svet)
• sodeluje pri pripravi Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Kočevje za naslednje proračunsko leto
• v skladu s pravilnikom strokovno obdela prispele vloge in jih posreduje Komisiji za izvedbo javnega razpisa za športne programe, ki jih sofinancira Občina Kočevje
• Zavod spremlja realizacijo podpisanih pogodb, zbira in obdeluje poročila izvajalcev, Občinski upravi mesečno podaja izračune in predloge izplačil sredstev izvajalcem.

Zavod za šport Kočevje

Vprašanja v zvezi z zavodom, rezervacijami in najemi, razpisi itd...

rezervacija igrišča

Spodaj izpolnite podatke za rezervacijo igrišča v izbranem športnem objektu.

Kontaktni podatki
Izberite športni objekt
Skip to content